Publikacje

Koło Naukowe Polonistów organizuje sesje naukowe, w których uczestniczą studenci i pracownicy uczelni z całej Polski. Materiały z konferencji są wydawane w formie osobnych książek:
  • Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie,
  • Bóg artystów XX wieku,
  • Idee Europy w kulturze XX i XXI wieku.
  • Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej,
  • Alfabet Białegostoku,

Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie


data konferencji: 3-5 grudnia 1998Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie
Jako organizatorzy, chcieliśmy zaczerpnąć z najbliższej nam - geograficznie i metrykalnie - tradycji Mickiewiczowskiej, a więc z ducha filomackiego, który potrafił łączyć żywioł dyskusji naukowej, literatury i zabawy. Stąd myśl, by po latach urządzić Mickiewiczowi "Adamowe" - święto nawiązujące m.in. do Jego imienin obchodzonych kiedyś w Wilnie przez filomatów. Zależało nam przede wszystkim na nieudawanej konfrontacji spojrzeń młodych mickiewiczologów - w sensie metodologicznym oraz interpretacyjnym - na biografię i twórczość autora Dziadów. Rzeczywiście, podczas obrad (i w niniejszej książce) nie zabrakło wypowiedzi pełnych zapału, czasem nawet zapalczywych, ale najważniejsze, że zapalających do dyskusji. One właśnie budowały atmosferę konferencyjnego ferworu i fermentu, który wydał nam się najlepszym sposobem uczczenia twórcy Ody do młodości.

red. D.Zawadzka
Białystok 2000

Na tę książkę złożyły się referaty wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie", zorganizowanej w dniach 3-5 grudnia 1998 roku przez Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu w Białymstoku z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza. Autorzy zgromadzonych tu prac (studenci i doktoranci) pochodzą z kilku ośrodków akademickich: z Wilna, Lwowa, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Torunia, Warszawy i Białegostoku.Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej


data konferencji: 24-26 maja 2000 rokuZ ducha biblioteki.
Temat konferencji wyłonił się w toku dyskusji studenckich podczas spotkań koła naukowego i świadczy o wyraźnej obecności metody intertekstualnej w refleksji teorctycznoliterackiej młodych badaczy. Obrady i towarzyszące im burzliwe dyskusje uczestników konferen­cji wyrosły z przeświadczenia, że intertekstualność stanowi mniej czy bardziej jawny, lecz wszechobecny wymiar każdej wypowiedzi literackiej. Referaty dowiodły aktualności takiej lektury, której towarzyszy przekonanie, że tekst literacki istnieje w sieci związków zewnątrztekstowych. Tym samym projektuje odbiór uzależniony od znajomości kontekstów, w które jest on uwikłany. Wśród zamieszczonych w książce referatów są więc takie, których autorzy przyjęli za cel badawczy dotarcie do intertekstualności właściwej czyli odczytanie utworów literackich poprzez tło kontekstowe, jak też takie, których autorzy realizując model intertekstualności fakultatywnej, poszerzyli pole znaczeniowe utworu. Organizatorzy konferencji dziękują referentom za wspólne twórcze poszukiwanie "ducha Wielkiej Biblioteki".
Literatura w interpretacji intertekstualnej
red. E. Konończuk, E. Nofikow, K. Sawicka
Białystok 2002

Książka przedstawia referaty wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej", zorganizowanej w dniach 24-26 maja 2000 roku przez Kolo Naukowe Polonistów Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja ta zgromadziła młodych adeptów literaturoznawstwa, studentów i doktorantów, pochodzących z takich ośrodków akademickich, jak: Łódź, Kraków, Gdańsk, Toruń, Lublin, Wrocław i Białystok.
Bóg artystów XX wieku


data konferencji: 23-25 maja 2001 roku


Bóg artystów XX wieku
pod red. D. Kuleszy, M. Lula, M. Sawickiej
Białystok 2003

Książka zawiera referaty wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Bóg artystów XX wieku, zorganizowanej w dniach23-25 maja 2001 roku przez Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu w Białymstoku.Konferencja zgromadziła młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich: Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Słupska, Torunia, Warszawy i Białegostoku.

Jej temat jest rezultatem spotkań Koła i prowadzonych podczas nich dyskusji, które wiele zawdzięczają Pani Profesor Małgorzacie Kowalskiej z Uniwersytetu w Białymstoku.

W centrum zainteresowania referentów znalazły się literackie oraz wizualne dzieła sztuki. Dzieła te rejestrują i komentują podmiotową konfrontację z sacrum przyjętym, poszukiwanym lub kontestowanym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że bez względu na swój ontologiczny status właśnie to, co sakralne, przynajmniej z perspektywy większości wystąpień okazuje się najważniejszym punktem odniesienia dla takiego opisywania świata, które przywołuje (również poprzez przeczenie) kategorie w rodzaju "sens" ("bezsens") czy "wartość" ("antywartość"). Konfrontacja wielopostaciowego "ja" z jeszcze bardziej wieloznaczną sakralnością obserwowana jest przez autorów prezentowanych prac w literaturze powszechnej oraz polskiej XX wieku, a także we współczesnym malarstwie i filmie.Idee Europy w kulturze XX i XXI wieku


data konferencji: 4-5 grudnia 2003 roku


Idee Europy w kulturze XX wieku 
Agnieszka Kramkowska, Ewa Nofikow, Agnieszka Tadaj (red.)
Rok wydania: 2005
ISBN 83-7431-047-2
Liczba stron: 194
Format B5 

W dniach 4-5 grudnia 2003 roku odbyła się IV Studencka Konferencja Naukowa dla młodych humanistów pod hasłem: IDEE EUROPY W KULTURZE XX I XXI WIEKU . Jej celem stała się interpretacja różnych wariantów idei Europy przejawiających się w dziełach współczesnych twórców.

Alfabet Białegostoku


data konferencji: 19 - 21 marca 2010 r.

  

Alfabet Białegostoku
Estera Limberger, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Karolina Szymborska
Rok wydania: 2011
978-83-7431-268-4
Liczba stron:210
Format B5

Konferencja „Alfabet Białegostoku” została zorganizowana z myślą o badaczach najmłodszego pokolenia – studentach i doktorantach różnych dziedzin, którzy przez udział w sesji mogli zabrać głos na temat swego miasta. Perspektywy badawcze, jakie pojawiły się zarówno za sprawą referatów, jak i podczas towarzyszących im dyskusji, pozwalają mieć nadzieję na kontynuację „Alfabetu”.


Jako pierwszą odsłonę zakrojonego na szerszą skalę przedsięwzięcia należy traktować również prezentowaną książkę pokonferencyjną. Jej interdyscyplinarny charakter przesądza o oryginalności – chyba po raz pierwszy na łamach tej samej publikacji sąsiadują ze sobą teksty dotyczące dyscyplin tak odległych, jak chemia, kulturoznawstwo, socjologia, językoznawstwo.