Konferencje
Literatura i doświadczenie

Białystok, 22-23 listopada 2012 r.
koło naukowe polonistów działające przy Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z KOŁEM NAUKOWYM "NIEWINNI DZIENNIKARZE" działającym przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Literatura i doświadczenie”, która odbędzie się na białostockiej uczelni w dniach 22-23 listopada 2012 roku.
Dominujące w drugiej połowie XX wieku idee „śmierci podmiotu” i fragmentacji rzeczywistości, w latach 90. ustąpiły miejsca projektom powrotu do narracji tożsamościowej, integrującej człowieka ze światem. Jedną z kategorii pozwalających nazwać i analizować relację człowiek-świat, okazało się doświadczenie.
Proponujemy, by wokół doświadczenia właśnie osnuć tematykę naszych referatów, które dotyczyłyby różnych dziedzin artystycznych. Interesował nas będzie zarówno zapis ludzkich doświadczeń, jak doświadczenie odbioru literatury oraz sztuk wizualnych.
Dziedzinę wytworów artystycznych rozumiemy nie jako sferę autonomiczną, ale kulturowo wytwarzaną, doświadczaną i legitymizowaną, odbieraną na rozmaite sposoby, z różnych perspektyw. Tą zasadą chcielibyśmy się kierować w naszych odczytaniach.
Interesują nas utrwalone w sztuce:
  1. doświadczenie jako swoiste eksperymentowanie ze światem;
  2. doświadczenia nieobecne, niedostępne, niemożliwe (np. Holocaust);
  3. doświadczenia własne/ cudze;
  4. konfrontacja doświadczenia z językiem, dyskursywnością; doświadczenie jako antidotum na kryzys reprezentacji; doświadczenie jako alternatywa dla myślenia abstrakcyjnego i systemowego;
  5. doświadczenie jako poddawanie próbie;
  6. lektura jako doświadczenie (traktowane także jako temat: doświadczenia lekturowe bohaterów literatury, sztuki);
  7. doświadczenia graniczne, inicjacyjne (miłość, śmierć…);
  8. doświadczenie czasu i przestrzeni;
  9. doświadczenie ciała, płci;
  10. doświadczenie w ujęciu aksjologicznym;

              Prosimy o przesłanie tematów wraz z krótkim streszczeniem referatów do 10 listopada 2012 r. na adres mailowy: literatura.doswiadczenie@gmail.comCzas wystąpień – 20 minut.
              Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja książkowa. Zastrzegamy prawo selekcji tekstów przeznaczonych do druku.


Mapy Miłosza 

Białystok, 26-28 maja 2011 r.KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW działające przy Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję naukową „Mapy Miłosza”, która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2011 r.

Patronat nad konferencją sprawują DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO i DYREKTOR INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UwB.

Patronat naukowy:
ZESPÓŁ SPECJALNOŚCI PROMOCJA MIASTA I REGIONU
ZAKŁAD LITERATURY MIĘDZYWOJENNEJ I WSPÓŁCZESNEJ


Nie ma niczego, prawie niczego,
czego nie można by przedstawić i nie przedstawia się na mapach.

Co się wydarzy, jeśli spróbujemy połączyć historię i miejsce?

Ile różnych przestrzeni może znieść człowiek,
nie gubiąc się w nich, nie tracąc swojego centrum?

Karl Schlögel, W przestrzeni czas czytamy


Rok 2011, ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Czesława Miłosza, z pewnością przyniesie wiele sympozjów i konferencji. Decydując się na włączenie do wielogłosowej debaty na temat jego twórczości oraz miejsca w kulturze polskiej i światowej, obraliśmy perspektywę, która – mamy nadzieję – pozwoli znacząco wzbogacić recepcję Miłoszowej spuścizny, odświeżyć, a być może zrewidować odczytania dotychczas funkcjonujące.

Zapraszamy Państwa do wspólnego czytania i tworzenia map Miłosza.

Mapa kojarzy się z geografią, historią, podróżami. Uwzględniając wszystkie te aspekty, traktujemy ją szerzej, jako model rzeczywistości, także literackiej, z autorem-kartografem, będącym jego ośrodkiem i dysponentem. W centrum każdej z map stoi bowiem ten, kto ją kreśli, decydując o tym, co się na niej pojawi, które punkty znajdą się na obrzeżach, a które wewnątrz, jaka będzie ich wielkość, gdzie w danym czasie przebiegną granice. Takie mapy rysuje sam Miłosz – miejsc, pamięci, mitycznego dzieciństwa, historii, świata, Polski i Litwy, literatury i kultury. Za swoistą mapę losu Polaka urodzonego na Litwie uznać można samą biografię poety, rozpisaną między Wilno, Paryż i San Francisco, wpisaną w horyzont pokolenia, dla którego zmiany na mapie oznaczały przemianę dotychczasowego życia.

Mapa wydaje się też doskonałym narzędziem analizy przemian recepcji dzieła i tekstu egzystencji Czesława Miłosza, pozwalając odtworzyć modele jego odczytań i ich determinanty (historyczne, polityczne, geograficzne, światopoglądowe).

Zachęcamy Państwa do kreślenia własnych map twórczości Miłosza – genologicznych, symbolicznych, intertekstualnych, kontekstowych. Interesują nas zarówno teoretycznoliterackie konkluzje, jak historycznoliterackie ustalenia. Punktem wyjścia dla wszelkich analiz mogą być poszukiwania map w tekstach Miłosza – jako motywu, tematu, metafory, narzędzia.
Wydaje nam się, że genius loci Białegostoku, miasta położonego na pograniczu, wielokulturowego, naznaczonego przez historię, o którym mówi się w kontekście potencjalnego kontynuatora tradycji wileńskich, będzie sprzyjał rozmowie na temat wpisanego w twórczość Czesława Miłosza doświadczenia miejsca i czasu. Mapy mają za zadanie pomóc nam w porządkowaniu tego zapisu. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy atlas Miłosza.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Przedstawiamy kilka zagadnień, które mogą stać się przedmiotem Państwa kartograficznych działań, pozostając otwarci na inne propozycje:

Topografia Miłosza
Kartografia sąsiedztwa. Wschód
Emigracja. Mała i wielka ojczyzna
Zakorzenienie – wykorzenienie - nomadyzm
Nowy i Stary Świat
Gdzie leży Polska na mapie Miłosza? Uniwersalizm - polonocentryzm
Horyzonty dzieciństwa i młodości
Osoby i miejsca
„Druga przestrzeń”. Metafizyka. Mapy rzeczy niewidzialnych
Podróże translatorskie
Bieguny. Poetyka sprzeczności
Obszary sacrum – profanum
Białe plamy i marginesy
Centrum i peryferie
Mapy – figuracje i świadectwa
Mapy pamięci
Mapy historyczne – mapy mityczne
Mapy polityczno-ideologiczne
Mapy wyobraźni
Granice poezji
Mapy językowe
Ścieżki recepcji, inspiracji i wpływów
Złoża tradycji, Miejsca wspólne

koordynatorzy:

Aneta Baranowska e-mail: aneta143@wp.pl, tel. 728290157
Dawid Bujno e-mail: epidemic@wp.pl, tel. 608760885

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – Koło Naukowe Polonistów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca.
Fomularz zgłoszeniowy można ściągnąć stądStudencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja naukowaAlfabet Białegostoku

Białystok, 19―21 marca 2010
Koło Naukowe Polonistów działające przy Instytucie Filologii Polskiej UwB zaprasza na studencko - doktorancką, interdyscyplinarną konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 19 - 21 marca 2010 r.      Planowana konferencja jest kontynuacją prowadzonego przez KNP projektu "Białystok. Niewidziane miasto", który zmierzał do pokazania interesujących, a nie nagłośnionych inicjatyw kulturalnych Białegostoku.

      Przy okazji ALFABETU BIAŁEGOSTOKU chcielibyśmy stworzyć - możliwe, że w kilku odsłonach - pełniejszy portret miasta, obejmujący różne aspekty jego życia: kulturę (przedsięwzięcia literackie, muzyczne, teatralne, malarskie), historię, stosunki religijne i społeczne, naukę, ale także uwarunkowania klimatyczne, medyczne, gospodarczo-ekonomiczne, prawne, zwyczaje mieszkańców (od higieny po gastronomię i przyzwyczajenia finansowe), rozwiązania urbanistyczne, pomysły na przestrzeń architektoniczną...

      Naszym zamiarem jest - i chcemy to mocno podkreślić - by ALFABET BIAŁEGOSTOKU stał się wspólnym dziełem wszystkich środowisk studenckich. Liczymy bowiem, że praca nad ALFABETEM zachęci białostocką brać studencką do współtworzenia rzeczywistej wiedzy o naszym mieście i propagowania jej w przestrzeni publicznej, na przekór wielu panującym tam komunałom.

      Dobrym sposobem ujęcia złożonej problematyki Białegostoku wydała się nam metafora alfabetu, jako podstawy jakiegoś wyższego systemu. Wyróżnione przez nas kategorie mogą więc stanowić swego rodzaju fundament w myśleniu i mówieniu o mieście. Mogą stać się swoistą podstawą języka - oby nowego - jakim posługuje się dyskurs o Białymstoku.

      Prosimy o zgłaszanie referatów w poniższych kategoriach, pozostajemy jednak otwarci na propozycje uzupełnień i korekty tej listy:

Architektura - przestrzeń architektoniczna miasta, (zob. miasto) Banicja - miejsca wykluczenia i miejsca schronienia, azyle
Bieda
Cyberbiałystok - obraz Białegostoku w internecie, internet w życiu miasta Czytanie - co, gdzie, ile, jak się czyta
Demonologia
Ekologia
Fakt - liczby, dane, dokumenty i mity
Folklor
Granice - podziały terytorialne, mentalne, inne
Handel - bazary i galerie
Historia - historyczno-geograficzna mapa miasta
Higiena - higiena Białegostoku, zwyczaje mieszkańców, działania władz
Inni - kto jest Innym, obcym w Białymstoku
Języki - jak się mówi w Białymstoku, socjolekty, języki obce, językowa mapa miasta
Kultury - kultura/y w Białymstoku

Ludzie - portret statystycznego białostoczanina, "wielcy ludzie" Białegostoku, autorytety
Literatura/literatury
Łaknienie - głód na (jaki?) Białystok, co jedzą Białostoczanie?
Medycyna - typowe choroby, tabu medyczne
Miasto - Białystok jako miasto doświadczane i konceptualne
Natura
Oferta - dlaczego się wyjeżdża, dlaczego się zostaje
Prawo - kultura prawna w Białymstoku, prawo zwyczajowe
Przemysł - przedsiębiorczość mieszkańców, tradycje przemysłowe
Płeć - czy Białystok ma płeć?, dyskryminacje, seksualność białostoczan
Prowincja - atut czy "Be" jak Białystok?
Region - miasto-region
Religia/e mieszkańców (oficjalna i nieoficjalna)
Student? - miasteczka studenckie, życie studenta w Białymstoku
Sztuka
Środowisko/a
Tradycja/e
Uczelnie - rankingi, specyfika, historia
Uprzedzenia
Wielokulturowość - wielokulturowość oficjalna i nieoficjalna
Zamożność